Návrh správné velikosti odlučovače ropných látek


Návrh velikosti odlučovače ropných látek 

Dimenzování odlučovače ropných látek ve smyslu zákona ČSN EN 858-1 a ČSN EN 858-2  vychází z charakteru a rychlosti proudění vod přitékajících do ORL. Z toho důvodu je potrebné brát v úvahu :

-        maximální přítok vody z povrchového odtoku

-        maximální přítok znečištěné vody z ostatních ploch a zařízení

-        hustotu lehké kapaliny

-        prítomnost látek, které mohou zhoršit odlučování

 Základní vzorec pro výpočet jmenovité velikosti ORL je následující:

 NS = (Qr + fx . Qs) fd

 kde NS je jmenovitá velikost odlučovače

       Qr      maximální přítok vod z povrchového odtoku v l.s-1

       Qs      maximální přítok ostatních znečištěných vod v l.s-1

        fd      koeficient měrné hmotnosti pro rozhodující lehkou kapalinu.Pro odlučovače gravitačně - koalescenční s předřazeným lapačem kalu a lehké kapaliny je tento koeficient v rozmezí hustoty 0,85 - 0,95g/cmfd = 1

        fx      bezpečnostný koeficient zohledňující nepříznivé podmínky pro   odlučování. Pro srážkové vody  fx = 1

Další hodnoty koeficientů  fd a fx  uvedeny v ČSN EN 858-2.

Maximální odtok dešťových vod Qr (l/s) se vypočítá ze vzorce:

Qr = Ψ . i . A

kde jednotlivé symboly znamenají:

i

intenzita návrhového deště (l/s/ha)

A

odvodňovaná plocha (ha)

Ψ

odtokový koeficient

Podrobnější návod na výpočet jmenovité velikosti NS pro ORL je popsán v

ČSN EN 858-2.

Nevíte si rady s návrhem vhodného ORL?

Kontaktujte nás !

obchodně techničtí manažeři:

Ing. Václav Janda
gsm   00420 603 356 759
email klartec@klartec.cz

Tomáš Marek
gsm   00420 733 797 441
email klartec2@klartec.cz