Požární nádrže

Požární nádrž (PN) je zařízení, které se používá jako umělý  zdroj požární vody v případech, kdy není možné zabezpečit požadované množství požární vody z veřejného rozvodu vody anebo z jiných přírodních zdrojů. Nádrž je určená pre zabudování ve vnějším prostředí jako podzemní nádrž s užitečným objemem 22, 35, 45 a 72 m³. Požární nádrže Klartec jsou konstrukčně navržené tak, aby spolehlivě odolávali rozličným předvídatelným zatížením (stálé zatížení, náhodné zatížení od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršení jejich funkcí a ohrožení životního prostředí.

Který produkt je pro vás nejvhodnější?

:

Zrušit výběr
Typ RN Objem
[m3]
Rozměry LxŠxV
[mm]
Váha netěžšího kusu
[t]
KL PN 22 22,5 4000x3600x2600 8,5
KL PN 35 35 6000x3600x2600 8,5
KL PN 45 45 6600x3600x2600 10
KL PN 72 72 11200x3600x2600 10

Normy:

Požární nádrže jsou vyráběny v souladu    technickým osvedčením č. TO – 10/0044 ve shodě s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Použití:

akumulace požární vody

Použitý stavební materiál:

Beton – jednotlivé prefabrikáty jsou vyrobeny z betonu třídy C 30/37 nebo C35/45 v souladu s ČSN EN 206-1.

Výztuž – prefabrikáty jsou vyztužené kombinací síťové výztuže a vázané prutové výztuže 10 505 (R) . Vystužení jednotlivých prefabrikátů je závislé na tloušťce desky  ale i na veľikosti zatížení působícího na prefabrikát (výška nadloží).

Přepravní úchyty prefabrikátů – na manipulaci s prefabrikáty jsou zabudované kotevní háky a zapuštěny kotvy s kulovou  hlavou.

Technický popis:

Požární nádržje prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž obdélníkového půdorysu. Je vytvořena postupným montováním jednotlivých segmentů a sice dvou uzavíracích koncových dílů s rozměry š = 3600 (3700) mm, l = 1000 (1050) mm, v = 2600 (2650) mm a libovolného počtu rámových středových dílů s rozměry š = 3600 mm, l = 2000 (2300) mm, v = 2600 (2650) mm.

Jednotlivé segmenty je možné kombinovat za účelem dosažení požadovaného užitečného objemu (např. 20 až 450 m3,, příp. většího) vytvořením jedné nebo více samostatných nádrží. 

Nádrž je staticky navržena na vztlak podzemní vody až do úrovně stropní části nádrže při zásypu zeminou s výškou min. 0,6 m.

Vstup do nádrže je přes otvor Ø 600 mm, který je většinou umístěn v uzavíracích koncových dílech. Vstupní komín se vytvoří  systémem šachtových skruží,konusu a litinového poklopu požadované třídy zatížení.
Vodotěsnost nádrže je zajištěna ve smyslu ČSN 75 0905 systémem šroubovaných spojů a trvale pružným těsněním.


Požární nádrž je dodávána bez technologického vybavení.

Montáž

Požární nádrž se montuje za pomoci autojeřábu príslušné nosnosti, na dopředu připravený vodorovný podkladní beton s pískovým lůžkem dle návodu na uložení. Výšku pískového lůžka, podkladního betonu, štěrkového násypu uvádíme ve výkresech v cm pouze všeobecně. Pro každé osazení nádrže je nutní zjistit aktuální základové poměry stavby. Na základě těchto skutečností je potřeba statikem nechat navrhnout založení nádrže pro každý objekt individuálně.

Případné ukotvení proti vztlaku spodní vody zajistí stavební firma podle nákresu kotvení.

Umístění

Požární nádrže se umísťují v blízkosti objektů, u kterých je požadavek na požární zásah. Při projektovaní umístění nádrže je nutné brát v úvahu požadavky na údržbu,přístup pro hasičskou techniku,cisternového vozidla,krátkodobé vyhrazení manipulační plochy, - viz. provozní řád s přihlédnutím na hygienické a estetické poždavky.    

Doprava  a  manipulace

Jednotlivé prefabrikáty jsou přepravovány kamiónovou dopravou (návěsem) přímo k výkopu.

Odběratel - musí zajistit přístupovou komunikaci umožňující bezpečný příjezd vozidel i outojeřábu. Dále musí být pripravena manipulační plocha na ukotvení autojeřábu.

Velikost a způsob úpravy závisí na velikosti  a váze autojeřábu. Při volbě velikosti jeřábu je nutné vycházet z váhy nejtěžšího  prefabrikátu a vzdálenosti jeřábu (střed otočného kruhu) ke středu výkopu (vyložení)

Při manipulaci s prefabrikáty je maximální povolený odklon lana od svislé osy přepravovaného úchytu 30°. Prefabrikát musí být zavěšen vždy současně na všech čtyřech úchytech.

Servis a údržba

Pro zajištění dlhodobé funkčnosti zařízení je potřebné a i předepsané v určitých časových intervalech vykonat servisní práce odborným personálem.

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců.

Dodací podmínky

Dodací lhůta závisí na velikosti retenční nádrže (3 až 14 dní). Požadavek na vstupní šachty je třeba uvést v objednávce.

Součástí dodávky je návod na usazení, provozní řád.

Objednavatel zajišťuje ve vlastní režii: výkopové práce, podkladní beton, pískové lůžko, jeřáb, přezkoušení obsluhy dle provozního řádu se sepsáním záznamu o ověření vědomostí, záznam bude podepsán přezkoušenou osobou.

obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz