Prečerpávací stanice

Prečerpávací šachta (PS) je nádrž, která se používá pro umístění technologických zařízení čerpacích staníc. Využívají se hlavně na prečerpávaní dešťových, splaškových, nebo průmyslových odpadních vod všude tam, kde je z důvodu nepříznivých spádových pomerov stokového systému potrebné prekonať výškové  rozdiely gravitačnej kanalizácie. 

Který produkt je pro vás nejvhodnější?

:

Zrušit výběr
Typ PS Rozměry LxŠxV
[mm]
Váha najťažšieho kusa
[t]
KL PS Ø1000 Ø1200x max. 5000 1,25
KL PS 1500x1500 1500x1500x max. 4000 4
KL PS Ø1390 Ø1630x max. 5000 2,5
KL PS Ø2100 Ø2300x max. 8000
KL PS Ø2500 Ø2800x max. 8000

Normy:

Akumulační nádrže - přečerpávací šachty jsou vyráběny v souladu    technickým osvedčením č. TO – 10/0044 ve shodě s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Použití:

- nádrže na prečerpávání dešťových vod 
- nádrže na prečerpávání odpadních vod z obytných a průmyslových objektů
- nádrže na přečerpávání odpadních vod  tlakové kanalizácie

Použitý stavební materiál

Beton – jednotlivé prefabrikáty jsou vyrobeny z betonu třídy C 30/37 nebo C35/45 v souladu s ČSN EN 206-1.

Výztuž – prefabrikáty jsou vyztužené kombinací síťové výztuže a vázané prutové výztuže 10 505 (R) . Vystužení jednotlivých prefabrikátů je závislé na tloušťce desky  ale i na veľikosti zatížení působícího na prefabrikát (výška nadloží).

Přepravní úchyty prefabrikátů – na manipulaci s prefabrikáty jsou zabudované kotevní háky a zapuštěny kotvy s kulovou  hlavou.

Technický popis:

Prečerpávací šachta je vyrobena jako železobetonová prefabrikovaná podzemní nádrž, obdélníkového nebo kruhového půdorysu.

Je montována z vícero segmentů podle typu šachty. Ve stěně šachty je možné zhotovit otvory pro nátokové potrubí, výtlačné potrubí, bezpečnostní přepad a elektropřípojku.

Do šachty je možné osadit poplastované stupadla ve smyslu ČSN EN 1917. Vstupní otvory jsou překryty buď ocelovými uzamykatelnými poklopy nebo liinovýmy poklopy třídy A 15, B 125, C 250 alebo D 400 v závislosti od jejího umístění. Vodotěsnost spojů je zajištěna vkládáním butylového těsnění mezi jednotlivé segmenty. Šachta je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905.

Prečerpávací šachty se dodávají bez technologických zařízení t.j. čerpadel, potrubí, žebříku a manipulační plošiny. Na dodávku těchto zařízení doporučujeme firmu ABC TERM, spol. s r.o., Bratislava, kontakt : Ing. Botlo 0903 745 001, botlo@abcterm.sk.

PS 1000
Vlastní nádrž prečerpávací šachty je vytvořená z jednotlivých vibrolisovaných segmentů kanalizačních revízních šachet s vnitřním průměrem 1000 mm. Dno šachty je vysoké 680 mm s vnějším průměrem 1300 mm. Výška kanalizačních skruží je 250, 500 alebo 1000 mm s vnějším průměrem 1240 mm. Na zakrytí šachty se používají zákrytové desky s výškou 250 mm. Šachta je přístupná pro údržbu a kontrolu buď přes kruhový vstupní otvor Ø 600 mm nebo čtvercový 600 x 600 mm. Vhodným výběrem jednotlivých segmentů je možné vytvoři šachtu s maximální výškou 5,0 m.
    
PS 1500x1500
Nádrž této šachty je vytvořena ze železobetonového prefabrikátu čtvercového půdorysu se stranou 1500 mm. Výška nádrže je 2000 mm. Krycí stropní deska je tloušťky 120 mm. V případě potřeby zvětšení výšky šachty je možné přidat na základní nádrž ještě jednu nádrž v poloze  dnem vzhůru. Timto dosáhneme šachtu s výškou 4000 mm.  Šachta je přístupná pro údržbu a kontrolu buď přes kruhový vstupní otvor Ø 600 mm nebo čtvercový 600 x 600 mm.
    
PS 1630
Šachta se skládá ze železobetonové prefabrikované nádrže kruhového půdorysu s vnějším průměrem Ø 1630 mm, nástavbových prstenců a zákrytové stropní desky. Výška nádrže je 1500 mm. Základní výška nadstavbového prstence je 1000 mm. Úpravou formy je možné vyrobit prstence s minimální výškou 500 mm. Šachta je přístupná pro údržbu a kontrolu přes obdélníkový vstupní otvor s rozměry 600 x 1200 mm.

PS 2100
Šachta se skladá ze železobetonové prefabrikované nádrže kruhového půdorysu s vnitřním průměrom Ø 2100 mm, nástavbových prstenců a zákrytové stropní desky. Výška nádrže je 1150 mm.

Základní výška nástavbového prstence je 1150 mm. Úpravou formy je možné vyrobit prstence s minimální výškou 500 mm. Šachta je přístupná pro údržbu a kontrolu přes tři čtvercové vstupní otvory s rozměry 600 x 600 mm. Vhodným výběrem jednotlivých segmentů je možné vytvořit šachtu s maximální výškou 8,0 m.


PS 2500
Šachta se skladá z železobetonové prefabrikované nádrže kruhového půdorysu s vnitřním průměrem Ø 2500 mm, nástavbových prstenců a zákrytové stropní desky. Výška nádrže je 1150 mm. Základní výška nástavbového prstence je 1150 mm. Úpravou formy je možné vyrobit prstence s minimální výškou 500 mm. Šachta je přístupná ppro údržbu a kontrolu přes tři vstupní otvory s rozměry 600 x 600 mm. V případě potřeby je možné zhotovit otvory nad čerpadly s rozměry 600 x 800 mm. Vhodným výběrem jednotlivých segmentů je možné vytvořiť šachtu s maximální výškou 8,0 m.

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců

Dodací podmínky

Dodací lhůta závisí na velikosti retenční nádrže (3 až 30 dní). Požadavek na vstupní šachty je třeba uvést v objednávce.

Součástí dodávky je návod na usazení, provozní řád.

Objednavatel zajišťuje ve vlastní režii: výkopové práce, podkladní beton, pískové lůžko, jeřáb, přezkoušení obsluhy dle provozního řádu se sepsáním záznamu o ověření vědomostí, záznam bude podepsán přezkoušenou osobou.

Návod na zabudování

Přečerpávací šachta může být zabudována koncesovanou stavební firmou podle technologického postupu montáže a stavebních výkresů. Musí se při tom dodržet pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při projektovaní umístění nádrže je nutné brát v úvahu požadavky na údržbu,přístup cisternového vozidla,krátkodobé vyhrazení manipulační plochy, - viz. provozní řád s přihlédnutím na hygienické a estetické poždavky. 

Stavební připravenost

Stavební připravenost zajišťuje odběratel ve vlastní režii podle projektové dokumentace..

Staveniště – k výkopu musí být zajištěna přístupová cesta pro příjezd autojeřábu a nákladních vozidiel. V bezpečné vzdálenosti od výkopu je nutné srovnat a dostatočně zpevnit terén pro zapatkování jeřábu.

Výkop – rozměry zhotovit podle projektové dokumentace. Stěny výkopu musí být zabezpečeny proti sesunutí zeminy do výkopu. Minimální vzdálenost okraje výkopu od retenční nádrže je 0,60 m. Musí být zajištěn prostor pro obsluhu při manipulci s jednotlivýmy prefabrikáty při jejich ukladání do výkopu a pro ošetření vnějších spojů nádrže.

Podklad - skladba podkladních vrstev musí vycházet z geologického průzkumu a  statických výpočtů. Podkladní betonová deska musí být nejméně o 20 cm větší na každou stranu  než je půdorys nádrže. Nerovnosti podkladního betonu musí být vyrovnané  pískovým lůžkem fr. 0-4 mm s tloušťkou cca 3 cm. Na podkladní beton se vytýčí základní směrové body pro určení polohy nádrže.

Montáž

Přečerpávací šachta se montuje za pomoci autojeřábu príslušné nosnosti, na dopředu připravený vodorovný podkladní beton s pískovým lůžkem dle návodu na uložení. Výšku pískového lůžka, podkladního betonu, štěrkového násypu uvádíme ve výkresech v cm pouze všeobecně. Pro každé osazení nádrže je nutní zjistit aktuální základové poměry stavby. Na základě těchto skutečností je potřeba statikem nechat navrhnout založení nádrže pro každý objekt individuálně.

Případné ukotvení proti vztlaku spodní vody zajistí stavební firma podle nákresu kotvení.

obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz